Výukové programy

deskriptiva                                numerická matematika
Osová afinita   Chyby v plovoucí desetinné čárce
Úběžnice   Lagrangeův tvar interpolačního polynomu
Konstrukce elipsy: trojúhelníková + proužková rozdílová   Newtonův tvar interpolačního polynomu
Konstrukce elipsy: trojúhelníková + proužková součtová   Hermitův interpolační polynom
Pohyb - pevná a hybná polodie   Metoda nejmenších čtverců
Cykloida   Řešení nelineárních rovnic
Epicyklida, hypocykloida   Obecná iterační metoda řešení soustav nelineárních rovnic
Evolveta   Simplexová metoda
Tři kružnice
Ozubení
Rotační hyperboloid
Šroubovice
Šroubové plochy


Předměty vyučované na FSI
Počítačová geometrie a grafika (1PG)   1. semestr, bakalářské studium, Strojírenství   učební text
Analýza obrazu v materiálových vědách (WON)   1. semestr, bakalářské studium, Materiálové inženýrství   učební text
Numerická matematika (2NU)   2. semestr, bakalářské studium, strojírenství
Programovací metody I (OS1)   2. semestr, bakalářské studium, Matematické inženýrství
Počítačová grafika (SPG)   3. semestr, bakalářské studium, Matematické inženýrství   učební text
Programovací metody II (OS2)   3. semestr, bakalářské studium, Matematické inženýrství
Technické aplikace vícehodnotové logiky (SAL)   3. semestr, magisterské studium, Matematické inženýrství
Vizualizace dat (SVD)   4. semestr, magisterské studium, Matematické inženýrství

Vedení obhájených kvalifikačních prací
Bakalářské práce:     6
Diplomové práce:   23
Dizertační práce:     5

Úspěšné vedení pedagogických projektů
2006 FRVŠ     Elektronická podpora předmětu Matematické výpočty pomocí Maple
2007 FRVŠ   Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Počítačová grafika
2009 FRVŠ     Modernizace počítačové učebny pro podporu projektové výuky matematických předmětů
2013 FRVŠ     Multimediální učebny